Come Back Home ครั้งที่ 1

15 มิถุนายน 2556

บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้านขึ้น โดยคณะผู้บริหาร คุณกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม คุณภูภกร กุลไพศาลธรรม คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันอาสา กลับไปพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค หมู่บ้านในอดีตที่ผ่านมาของบริษัทฯที่ปิดการขายไปแล้ว เพื่อมุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ที่ห้อมล้อมไปด้วยความอบอุ่น ให้หมู่บ้านคงสภาพน่าอยู่สวยงาม มีคุณภาพที่ดี สร้างความพึงพอใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข