Come Back Home ครั้งที่ 3

12 ตุลาคม 2556

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค หมู่บ้านในอดีตที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ที่ห้อมล้อมไปด้วยความอบอุ่น ให้หมู่บ้านคงสภาพน่าอยู่สวยงาม มีคุณภาพที่ดี สร้างความพึงพอใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยครั้งนี้ ได้กลับไปพัฒนา โครงการ เปี่ยมสุข ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ